Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Phòng chống tệ nạn xã hội
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống tệ nạn xã hội
Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng UBND cấp xã UBND cấp xã Phòng chống tệ nạn xã hội
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Ủy ban nhân dân cấp xã
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp xã
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Phòng chống tệ nạn xã hội
Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống tệ nạn xã hội
Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Phòng chống tệ nạn xã hội

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275