Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Tôn giáo - Thi đua khen thưởng
Tổng cộng có: 25 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khen thưởng công trạng và thành tích) UBND xã Tân An UBND xã Tân An Thi đua khen thưởng
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND xã Tân an UBND xã Tân An Thi đua khen thưởng
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND xã Tân An UBND xã Tân An Thi đua khen thưởng
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND xã Tân An UBND xã Tân An Thi đua khen thưởng
Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tôn giáo
Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tôn giáo
Thông báo về người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tôn giáo
Đăng ký người vào tu UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tôn giáo
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tôn giáo
Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tôn giáo
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND cấp xã UBND cấp xã Thi đua khen thưởng
Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh danh Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Chủ tịch nước UBND xã Khen thưởng
Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng Chủ tịch nước

UBND cấp xã

Khen thưởng
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng ngoài nội dung đã đăng ký Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND cấp xã UBND cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND cấp xã UBND cấp xã Tôn giáo
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND cấp xã UBND cấp xã Tôn giáo

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275