Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Nông, Lâm nghiệp, Thủy lợi
Tổng cộng có: 19 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký cấp sổ vịt chạy đồng Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn UBND cấp xã. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủ tục cấp GCN kinh tế trang trại Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủ tục cấp đổi GCN kinh tế trang trại Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Ủy ban nhân dân cấp huyện Hạt Kiểm lâm huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Lâm nghiệp
Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình Không có thông tin Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Thủ tục Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, hay các hoạt động khai thác lâm sinh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Thủ tục khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Thủ tục khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên (đối với chủ rừng là hộ gia đình) Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư) Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Khai thác gỗ rừng trồng trong vườn nhà, trang trại và cây gỗ trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Thủ tục xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa UBND cấp xã/phường UBND cấp xã/phường Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên trên diện tích đất rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác hoặc thực hiện các biện pháp lâm sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Lâm nghiệp
Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Thủy lợi
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thuỷ điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Thủy lợi
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Thủy lợi

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275