Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Hành chính tư pháp
Tổng cộng có: 30 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký khai sinh UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký kết hôn UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký khai tử UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký khai sinh lưu động UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký khai tử lưu động UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký giám hộ UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký lại khai sinh UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký lại kết hôn UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký lại khai tử UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi UBND xã Tân An UBND xã Tân An Tư pháp – hộ tịch
Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch đã được chứng thực UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Chứng thực di chúc UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND xã Tân An UBND xã Tân An Chứng thực

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275