Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Nghĩa vụ quân sự
Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký trong ngạch dự bị Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã NVQS
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã NVQS
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã NVQS
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã NVQS
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã NVQS
Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã NVQS
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã NVQS

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275