Tổng cộng có: 2 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2016-2020 Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Dân tộc
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Ban dân tộc

 
Dân tộc

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275