Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Tiếp công dân tại cấp xã UBND xã Tân An UBND xã Tân An Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Xử lý đơn thư tại cấp xã UBND xã Tân An UBND xã Tân An Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền cấp xã UBND xã Tân An UBND xã Tân An Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền cấp xã UBND xã Tân An UBND xã Tân An Giải quyết khiếu nại, tố cao

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275