Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Đăng ký, quản lý cư trú
Tổng cộng có: 13 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký thường trú tại công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú tại công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Gia hạn tạm trú UBND xã Tân An UBND xã Tân An Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Đăng ký thường trú UBND xã Tân An UBND xã Tân An Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Xóa đăng ký thường trú UBND xã Tân An UBND xã Tân An Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Khai báo tạm vắng tại công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã
 
Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Tách sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)
Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an xã, thị trấn UBND xã UBND xã Công an (Đăng ký quản lý cư trú)

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275