Trang chủ > Bộ Thủ tục hành chính cấp xã > Tôn giáo- Thi đua khen thưởng
Tổng cộng có: 9 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Xã UBND cấp xã/phường Thi đua, khen thưởng 
Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến UBND cấp xã  UBND cấp xã  thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND cấp xã UBND cấp xã  thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND cấp xã  UBND cấp xã  thi đua khen thưởng
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND cấp xã  UBND cấp xã  thi đua khen thưởng
Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND cấp xã  UBND cấp xã  Thương binh - xã hội 
Thủ tục hành chính đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND cấp xã  UBND cấp xã  tôn giáo
Thủ tục hành chính đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND cấp xã  UBND cấp xã  tôn giáo
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND cấp xã  UBND cấp xã  tôn giáo 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275