Tổng cộng có: 10 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác củ UBND cấp xã  UBND cấp xã  Nông, lâm nghiệp
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. UBND cấp xã  UBND cấp xã  nông lâm nghiệp, thủy lợi
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND cấp xã  UBND cấp xã  nông lâm nghiệp 
Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa UBND cấp xã  UBND cấp xã  nông lâm nghiệp 
Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thầm quyền phê duyệt của cấp xã UBND Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
Thủ tục thẩm đinh, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã UBND Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
Thủ tục đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND cấp xã  UBND cấp xã  Phòng chống thiên tai
Thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuấ vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND cấp xã  UBND cấp xã. Phòng, chống thiên tai
Thủ tục hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND cấp xã  Bộ phận Một cửa cấp xã Phòng, chống thiên tai
Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúatheoquyết định số 104/QĐ-UBND ngày 04/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai UBND cấp xã  UBND cấp xã  Trồng trọt 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275