Tổng cộng có: 6 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại UBND cp xã  UBND cp xã  giáo dc - đào t
Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND cấp xã  UBND cấp xã  giáo dục - đào tạo 
Lĩnh vực thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND cấp xã  UBND cấp xã  giáo dục - đào tạo 
Lĩnh vực Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND cấp xã  UBND cấp xã  giáo dục - đào tạo 
Lĩnh vực cấp học bỗng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tập tại cơ sở giáo dục UBND  Cấp Xã Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thủ tục Giải thể nhóm trể, lớp mẫu giáo độc lập ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Xã Ủy ban nhân dân cấp xã Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275