Trang chủ > Bộ Thủ tục hành chính cấp xã > Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xử lý đơn tại cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã  Khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã UBND cấp xã  UBND cấp xã  khiếu nại, tố cáo
Giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND cấp xã  UBND cấp xã  khiếu nại, tố cáo
Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã UBND cấp xã  UBND cấp xã  tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275