Trang chủ > Bộ Thủ tục hành chính cấp xã > Đăng ký, quản lý cư trú
Tổng cộng có: 14 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký thường trú UBND cấp xã  Công an xã Đăng ký thường trú
Tách sổ hộ khẩu công an xã Công an xã Quản lý cư trú
Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an xã Công an xã  hộ khẩu
Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu công an xã Công an xã Công an xã Đăng ký, quản lý cư trú
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an xã quản lý cư trú
Cấp đổi sổ tạm trú tại công an xã Công an xã Công an xã Quản lý cư trú
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã Công an xã quản lý cư trú
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã quản lý cư trú
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an xã Công an xã quản lý cư trú
Cấp lại sổ hộ khẩu Công an xã Công an xã Quản lý cư trú
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an xã Công an xã Quản lý cư trú
Xóa đăng ký thường trú Công an xã Công an xã Quản lý cư trú
Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an xã Công an xã Quản lý cư trú
Thay đổi nơi đăng ký thường trú Công an xã Công an xã quản lý cư trú

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275