TIN TỨC

Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Phòng chống tệ nạn xã hội
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1- Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp trực thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập. Phòng, chống tham nhũng
2- Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp trực thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập.
Phòng, chống tham nhũng
Tiếp nhận yêu cầu giải trình Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và người có trách nhiệm thực hiện việc giải trình
Thực hiện việc giải trình Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc giải trình.
Phòng chống, tham nhũng

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275