TIN TỨC

Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Ủy ban nhân dân cấp xã.
Ủy ban nhân dân cấp xã.
Giáo Dục
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
UBND CẤP XÃ
UBND cấp xã
GIÁO DỤC
Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
UBND CẤP XÃ
UBND CẤP XÃ
GIÁO DỤC
Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
UBND CẤP XÃ
UBND CÂP XÃ
GIÁO DỤC
Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
UBND CẤP XÃ
a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
GIÁO DỤC

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275