Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Văn hóa - Thể thao > xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã/phường
Lĩnh vực Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Cách thức thực hiện
- Lựa chọn một trong các cách thức: Gửi trực tiếp; Gửi qua hệ thống bưu chính; Cổng thông tin điện tử (nếu có);
- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC: tại Bộ phận “Một cửa” của UBND xã Cư An
Trình tự thực hiện
- Trưởng khu dân cư tổng hợp danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.
- Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:
+ Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể;
+ Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.
- Tổ chức cuộc họp bình xét:
+ Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;
+ Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
+ Kết quả: Các gia đình được đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số lượng gia đình được đề nghị tặng Giấy khen vượt quá 15% tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.
Thành phần hồ sơ
a, Thành phần hồ sơ:
- (1) Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa của Trưởng Khu dân cư (kèm theo danh sách hộ gia đình đủ tiêu chuẩn).
- (2) Bản sao Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa của các hộ gia đình trong 03 năm liên tục.
- (3) Biên bản họp xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (Mẫu số 08, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).
b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc
Lệ phí không
Kết quả thực hiện Quyết định và Giấy khen Gia đình văn hóa
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã/phường
Đối tượng thực hiện tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện Hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trong 03 năm liên tục.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/ 9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;
- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ VHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275