Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Văn hóa - Thể thao > Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Thẩm quyền giải quyết UBND xã
Lĩnh vực Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
Cách thức thực hiện
Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trình tự thực hiện
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 20 (hai mươi) ngày đối với việc tổ chức các lễ hội dưới đây:
Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được tổ chức hàng năm phải thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi tổ chức lễ hội.
Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển công chức văn hóa xã hội cấp xã.
+ Bước 2: Xử lý hồ sơ
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Bước 3: Trả kết quả
- Tổ chức, cá nhân mang biên nhận đến UBND cấp xã để nhận kết quả (Trường hợp UBND xã không đồng ý với nội dung thông báo).
Thành phần hồ sơ
Văn bản thông báo nêu rõ:
(1) Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;
(2) Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
(3) Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
(4) Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
(5) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
+ Nếu không có ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.
+ Nếu không đồng ý với nội dung thông báo, Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cơ quan thực hiện
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối tượng thực hiện
Đơn vị tổ chức lễ hội.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018. 
- Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275