CÁC CƠ QUAN ĐẢNG

 

 CÁC HỘI - ĐOÀN THỂ

 

 CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

 

 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275