CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Bộ phận Một cửa hiện đại huyện năm 2015

UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Bộ phận Một cửa hiện đại huyện năm 2015

Ngày đăng bài: 29/01/2016
Chiều ngày 28 tháng 01 năm 2016, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Bộ phận Một cửa hiện đại huyện (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) năm 2015. 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Đak Pơ, Chi cục thuế huyện Đak Pơ, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Đak Pơ; công chức theo dõi công tác thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai - xây dựng của các cơ quan có liên quan; Các thành viên của Bộ phận Một cửa hiện đại huyện; Chủ tịch (Phó chủ tịch phụ trách công tác địa chính- xây dựng) và công chức địa chính- xây dựng, tư pháp, Lao động, Thương binh và xã hội UBND các xã, thị trấn.
Theo Báo cáo của Bộ phận Một cửa năm 2015, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp nhằm giải quyết các hồ sơ hành chính nhanh chóng, kịp thời theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện các giao dịch hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai cao; công tác cập nhật, rà soát các thủ tục hành chính tại các cơ quan chưa được chủ động, kịp thời; một số CCVC thuộc các cơ quan, đơn vị chưa luân chuyển hồ sơ một cách đồng bộ trên phần mềm một cửa điện tử và trên thực tế, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung trong Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định nên gây khó khăn cho công tác theo dõi tiến độ giải quyết cũng như việc thống kê báo cáo kết quả xử lý hồ sơ…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.
Kết luận Hội nghị, đồng chí  Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật các quy trình ISO theo các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, nhất là trong lĩnh vực đất đai để kịp thời cập nhật vào phần mềm Một cửa điện tử; tuân thủ việc vận hành các quy trình ISO trên phần mềm; Thực hiện nghiêm việc lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ để lưu trữ tại Bộ phận  Một cửa, đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung trong Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định để thuận tiện trong quá trình theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ; Tiếp tục nâng cao ý thức của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, phong cách ứng xử, giao tiếp và báo cáo kịp thời những hạn chế, khó khăn, vướng mắc với Trưởng Bộ phận Một cửa và thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình; Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong công tác Cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường trách nhiệm và quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính; tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nội dung chương trình công tác tháng, quý, năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra, kiểm tra đối với công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức công vụ.
 
Thu Sang- Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275