CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện Đak Pơ phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014

UBND huyện Đak Pơ phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014

Ngày đăng bài: 04/12/2014
Ngày 28/11/2014, UBND huyện Đak Pơ ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 trên địa bàn huyện. Theo kết quả, điều tra, rà soát cuối năm 2014, huyện Đak Pơ có:

- Tổng số hộ nghèo: 1.183 hộ (với 4.737 nhân khẩu), chiếm tỷ lệ 12,36% tổng số hộ toàn huyện.
- Tổng số hộ cận nghèo: 791 hộ (với 3.448 nhân khẩu), chiếm tỷ lệ 8,26% tổng số hộ toàn huyện.
(So với số hộ nghèo năm 2013 (1.577 hộ nghèo, tỷ lệ 16,44%) thì số hộ nghèo năm 2014 giảm 394 hộ, giảm 4,08%).
UBND huyện cũng đã giao phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêm giảm nghèo hàng năm; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2015 trên địa bàn huyện có hiệu quả, đúng quy định./.
        Châu Thanh Tuấn - VP HĐND&UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275