Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên toàn huyện năm 2018

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên toàn huyện năm 2018

Trong 3 ngày (từ ngày 08/8/2018 - 10/8/2018), Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp tổ chức 6 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm 2018.

IMG_0683.jpg

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 500 học viên đến từ 25 trường học và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

IMG_0684.jpg

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe quán triệt, phổ biến các vấn đề lý luận cơ bản và những quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); nghe thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh nổi bật; những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương những tháng đầu năm 2018…
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành giáo dục huyện nhà trong tình hình mới có bản lĩnh chính trị, sáng tạo, hoàn thành tốt các  nhiệm vụ được giao.
Trương Thị Trúc Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quay lại