CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
Stt Phòng, Ban Thông tin Lãnh đạo Thông tin liên hệ
Họ và tên Chức vụ
1 Văn phòng
HĐND và UBND huyện
Võ Thanh Tuấn Chánh Văn phòng ĐT: 02693738295 
Email: vphd.dakpo@gialai.gov.vn
Châu Thanh Tuấn Phó Chánh Văn phòng
Phạm Hoàng Bửu Lâm Phó Chánh Văn phòng
2 Phòng
Tài chính – Kế hoạch
Nguyễn Chí Cường Trưởng phòng ĐT: 02693738270 
Email: tckh.dakpo@gialai.gov.vn
Huỳnh Hữu Tuấn Phó Trưởng phòng
3 Phòng Dân tộc Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng phòng ĐT: 02693738495
Email: dt.dakpo@gialai.gov.vn
4 Phòng Tư pháp Phạm Thị Thúy Oanh Trưởng phòng ĐT: 02693738289 
Email: tp.dakpo@gialai.gov.vn
Lê Thị Thanh Thúy Phó Trưởng phòng
5 Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
Nguyễn Công Chánh Trưởng phòng ĐT: 0269.3738240
Email: ldtbxh.dakpo@gialai.gov.vn
Trần Thị Phúc Ân Phó Trưởng phòng
6 Phòng
Văn hóa và Thông tin
Nguyễn Thanh Hiền Phó Trưởng phòng ĐT: 0269 3738 274 
Email: vhtt.dakpo@gialai.gov.vn
7 Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
Nguyễn Hiệp Trưởng Phòng ĐT: 02693738328 
Email:nnptnt.dakpo@gialai.gov.vn
Nguyễn Quốc Tuấn Phó Trưởng phòng
8 Phòng
Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Minh Cảnh Trưởng phòng Email: gddt.dakpo@gialai.gov.vn
9 Phòng Nội vụ Bùi Thị Thương Trưởng phòng ĐT: 02693738249
Email: nv.dakpo@gialai.gov.vn
Lê Thị Thủy Phó Trưởng phòng
10 Phòng
Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Phương Thành Trưởng phòng ĐT: 02693738291
Email: tnmt.dakpo@gialai.gov.vn
11 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Tần Văn Anh Trưởng phòng ĐT: 02693738293
Email: ktht.dakpo@gialai.gov.vn
Nguyễn Thành Khánh Phó Trưởng phòng
12 Thanh tra huyện Nguyễn Long Chánh Thanh tra ĐT: 02693738268
Email: tt.dakpo@gialai.gov.vn
Bùi Nguyên Hiếu Phó Chánh Thanh tra
13 Phòng Y tế Võ Thanh Tuấn Trưởng phòng (Kiêm nhiệm) ĐT: 02693737265

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275