CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 80/2014/QĐ-TTg

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

20/12/2014

15/02/2015

Chỉ thị 15/CT-TTg

Về việc tăng cường văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

22/05/2012

22/5/2012

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010chur Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thi đua, khen thưởng

27/04/2012

27/4/2012

Nghị định 34/2012/NĐ-CP

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

15/04/2012

15/4/2012

Công điện khẩn 08/CĐ-BNN

Công điện khẩn về việc phòng cháy, chửa cháy rừng

05/03/2012

5/3/2012

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg

Quyết định về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

28/12/2011

28/12/2011

Thông tư 01/2011/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản hành chính

19/01/2011

19/1/2011

Quyết định 1441/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

06/10/2008

6/10/2008

Thông tư 01/2016/TT-CA

Quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

11/03/2016

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

01/03/2016

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 


 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275