CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Trung ương
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo BC/BGTVT

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIAO THÔNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN

01/02/2017

01/2/2017

Quyết định 13/QĐ-TTg

13/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020

06/01/2017

06/01/2017

Luật 80/2015/QH13

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

22/06/2015

01/7/2016

Quyết định 80/2014/QĐ-TTg

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

20/12/2014

15/02/2015

Chỉ thị 15/CT-TTg

Về việc tăng cường văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

22/05/2012

22/5/2012

Nghị định 39/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010chur Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thi đua, khen thưởng

27/04/2012

27/4/2012

Nghị định 34/2012/NĐ-CP

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

15/04/2012

15/4/2012

Công điện khẩn 08/CĐ-BNN

Công điện khẩn về việc phòng cháy, chửa cháy rừng

05/03/2012

5/3/2012

Quyết định 73/2011/QĐ-TTg

Quyết định về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

28/12/2011

28/12/2011

Thông tư 01/2011/TT-BNV

Thông tư hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản hành chính

19/01/2011

19/1/2011

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 


 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275