CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 2070/SNNPTNT-QLCLNLSTS

Phối hợp tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn tỉnh Gia Lai năm 2017

21/11/2017

21/11/2017

Quyết định ​807/QĐ-UBND

807/QĐ-UBND Quyết định giao bổ sung 89 biên chế công chức cho sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

17/11/2017

17/11/2017

Quyết định 797/QĐ-UBND

Quyết định công bố 31 thủ tục hành chính sửa đổi, 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

31/08/2017

31/8/2017

Quyết định ​684/QU-UBND

684/QU-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích