CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

12/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

11/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

14/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 27/12/2012 của HĐND huyện Đak Pơ Khóa II, Nhiệm kỳ 2011-2016

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

15/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 27/12/2012 của HĐND huyện Đak Pơ Khóa II, Nhiệm kỳ 2011-2016

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết về sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2016 để bù đắp số giảm thu cân đối ngân sách cấp huyện năm 2017

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết về hỗ trợ chi phí xây dựng cánh đồng mía kỹ thuật trên địa bàn huyện Đak Pơ

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND huyện Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

21/12/2017

21/12/2017

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Minh Duy

20/12/2017

20/12/2017

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đak Pơ Khóa III, Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hiệp

20/12/2017

20/12/2017

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275