CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

04/01/2011

4/1/2011

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Về quy định chế độ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai

24/12/2010

24/12/2010

Quyết định ​2891/QĐ-BNN-TL

2891/QĐ-BNN-TL Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

12/10/2009

12/10/2009

Quyết định 1441/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

06/10/2008

6/10/2008

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 23/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

13/03/2007

20/3/2007

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Khóa III

21/12/0201

21/12/2017

Quyết định 622/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc mức hỗ trợ lao động nông thôn học nghề thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" của tỉnh Gia Lai

14/11/2013

Thông tư 01/2016/TT-CA

Quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

11/03/2016

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

01/03/2016

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

01/08/2016

 |<  <  22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275