CHUYÊN MỤCTổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Phòng, ban, đơn vị liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
Tổ chức bộ máy
Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã
Tổ chức bộ máy
Thủ tục thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động cơ sở BTXH ngoài công lập UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. Tổ chức bộ máy
Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TB&XH Tổ chức bộ máy

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275