CHUYÊN MỤC

Số, ký hiệu văn bản Cơ quan ban hành   Nội dung Ghi chú                   
683/QĐ-UBND UBND huyện Đak Pơ      Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017 Tải văn bản
684/QĐ-UBND UBND huyện Đak Pơ Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 Tải văn bản
456/QĐ-UBND UBND huyện Đak Pơ Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Tải văn bản
457/QĐ-UBND UBND huyện Đak Pơ Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 Tải văn bản

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275